Radykalne zmiany na blogu / Radical changes in the blog

Komentarzy:
[English below]

Nie wiem jaki to ma związek, ale właśnie został opublikowany trzy-setny post na blogu, a wczoraj na forum digart.pl miała miejsce wymiana postów między mną, a użytkownikiem o nicku ~r20. To właśnie on uświadomił mi, że publikując zdjęcia łamię prawa autorskie.
Jeszcze do wczoraj myślałem, że umieszczając informację o treści:

Wszelkie obrazy zamieszczone na blogu są ogólnodostępne i znajdują się na stronach które pozwalają na ich udostępnianie. Jeśli uważasz, że któryś z obrazów wykorzystano naruszając prawa autorskie, dodaj komentarz pod postem z obrazkiem, a zostanie on usunięty, lub zostaną do niego dopisane informacje o autorze.

Jestem w porządku w stosunku do autorów zdjęć tu publikowanych. Wczoraj dotarło do mnie, że wcale tak nie jest.

Z tego miejsca chciałbym podziękować ~r20 za wylanie kubła zimnej wody na mój zakuty łeb. I przeprosić jego i wszystkich za moją indolencję.

Oczywistym jest, że nie mogę nadal publikować zdjęć, przynajmniej nie w dotychczasowej formie. Mało tego usunę wszystkie posty z bloga i zacznę publikację od nowa na nowych zasadach:

Po pierwsze - każde zdjęcie tu opublikowane będzie musiało mieć zgodę autora na publikację.
Po drugie - każde zdjęcie będzie zawierało informację o autorze.
Po trzecie - wprowadzony będzie widget z listą autorów zdjęć wraz z linkami do ich stron, lub profili na portalach społecznościowych

Domyślam się, że wiele osób, które często tu zaglądają, odpuści sobie tego bloga, liczę się z tym. Mam jednak nadziej, że jeszcze kiedyś tu wrócą.

Jeżeli mógłbym mieć jakąś prośbę od osób, które jeszcze nie zamknęły tej strony, to proszę o pomoc w odnajdywaniu autorów zdjęć (proszę o wpisywaniu komentarzy na blogu z informacją o autorze i o które zdjęcie chodzi).
Posty na blogu zacznę usuwać od przyszłego piątku. Jeżeli do tego czasu pojawią się jakieś informacje, to oczywiście wyślę maila od autora zdjęcia z zapytaniem o zgodę na publikację.

Bardzo proszę o wyrozumiałość, gdyż lubię tego bloga i chciałbym nadal propagować zmysłowe piękno kobiecego ciała.
Mam nadzieje, że będzie jeszcze lepiej niż było.

Życzę miłego wieczoru
Sebastian


Radical changes in the blog

I do not know how this is related, but it has just been published a three-hundredth post on the blog, a forum yesterday on digart.pl was an exchange of posts between me and the user is the username ~r20. It was he who made me realize that publishing the pictures I break copyright laws.
Until yesterday I thought that by placing information on the content:

All images posted on the blog are public and can be found on pages that allow sharing. If you believe that any of the images used in breach of copyright, add comments below posts with a picture and it will be removed, or will be credited to the author information.

I'm okay with respect to the authors of the published photos here. Yesterday it occurred to me that it's not.

From this place I would like to thank ~r20 for pouring a bucket of cold water on my mutt. I apologize to him and all for my indolence.

It is obvious that I can not continue to publish photos, at least not in its current form. Not only that I remove all posts from the blog and start publishing again on a new basis:

First of all - each picture will be posted here must have permission from the publication.
Secondly - each picture will contain information about the author.
Thirdly - will put a widget with a list of authors with links to their sites or profiles on social networking sites

My guess is that many people who frequently dine here, forgive yourself of this blog, I hope with this. But I hope that it will ever come back here.

If I could have some request from people who have not yet closed this page, then please help in finding photos of authors (please for writing comments on a blog with information about the author and which picture it).
Posts on the blog I will start to remove from next Friday. If by that time you have any information, then obviously I will send an email from the author's photo and asked for permission to publish.

I ask for your understanding, because I like this blog and would like to continue to promote the sensual beauty of the female body.
I hope that it will be even better than it was.

Have a nice evening
Sebastian
belka